GDAN ; Nghe hát: Cô và mẹNDKH: Phân biệt âm thanh to, nhỏ